Đóng lại
Năm học 2021-2022, trường THPT Hà Huy Tập tuyển thẳng 1 lớp tiếng Anh (42 học sinh) dành cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS ...
Năm học 2021-2022 trường THPT Hà Huy Tập tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học sinh (tăng thêm 1 lớp so với năm học trước), trong đó có 1 lớp ...
Năm học 2021-2022 trường THPT Hà Huy Tập tuyển sinh 15 lớp 10 với chỉ tiêu 630 học sinh (tăng thêm 1 lớp so với năm học trước), trong đó có 1 lớp ...
Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên ...