Kế hoạch thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2017-2018

Thành viên: Hoàng Minh Lương  |   Bài viết: 40 |  Thứ tư - 13/09/2017 15:31
Công văn số 1781/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 13/9/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An về hướng dẫn các kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, chọn đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2017-2018.
Tải về tại đây.

Xin giới thiệu nội dung công văn:


                     UBND TỈNH NGHỆ AN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                      Số: 1781/SGDĐT-KTKĐCLGD                         
         V/v hướng dẫn các kỳ thi chọn HSG tỉnh,
         chọn ĐT thi HSGQG, năm học 2017 - 2018
                            Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2017
 
 
        
                   
     Kính gửi:
     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
     - Các trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX;
                        - Trường THPT chuyên Đại học Vinh;
                        - Trường PT Năng khiếu TDTT tỉnh.
Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia THPT năm 2018; thi chọn HSG tỉnh lớp 11 THPT, HVG tỉnh lớp 11 GDTX cấp THPT và thi chọn HSG tỉnh lớp 9 THCS năm học 2017-2018, được thực hiện theo Quy định về việc thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-SGD&ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung  tại Quyết định số 1081/QĐ-SGD&ĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (gọi tắt là Quy định thi chọn HSG). Để tổ chức tốt các kỳ thi trên, Sở lưu ý các đơn vị dự thi một số điểm dưới đây:
         A. Các đơn vị nghiên cứu kỹ về Quy định thi chọn học sinh giỏi và các văn bản liên quan để vận dụng, triển khai  thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đảm bảo các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng với Quy định thi chọn HSG.
        B. Sau đây là một số hướng dẫn cụ thể:
I. Về bảng thi, số lượng đăng ký dự thi, đối tượng và điều kiện dự thi:
Thực hiện theo Điều 3, Điều 4 của Quy định thi chọn HSG. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS. Các đơn vị không cử số thí sinh dự thi vượt quá số lượng quy định.
II. Về đăng ký dự thi, hồ sơ thí sinh: thực hiện theo  Điều 6 của Quy định thi chọn HSG. Danh sách thí sinh dự thi và thẻ học sinh theo mẫu đính kèm Công văn này.
III. Về nội dung thi: các môn thực hiện theo mục 1 Điều 5 của Quy định thi HSG, môn Ngoại ngữ nội dung thi có phần nghe hiểu, môn Tin học nội dung thi là lập trình bằng ngôn ngữ TURBO PASCAL hoặc PREE PASCAL hoặc TURBO C++.
          IV. Về thời gian nộp hồ sơ, lịch thi, địa điểm tổ chức các kỳ thi
           1. Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia THPT năm 2018
          a. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 27/9/2017, các trường THPT có thí sinh đăng ký dự thi, nộp hồ sơ trực tiếp cho phòng KT&KĐCLGD (đ/c Võ Ngọc Lân).
          Sau ngày 27/9/2017, Sở không nhận, không điều chỉnh danh sách thí sinh dự thi.
           b. Lịch thi, thời gian làm bài thi, địa điểm tổ chức kỳ thi
        - Lịch thi, thời gian làm bài thi:
        + Mỗi thí sinh phải làm 02 bài  thi, trong hai buổi thi.
        + Sáng 06/10/2017 từ 7 giờ 30, họp Hội đồng coi thi, khai mạc kỳ thi.
        + Từ chiều 06/10/2017, thi các môn theo lịch sau:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
06/10/2017 Chiều Thi các môn, vòng 1 180 phút 13 giờ 25 13 giờ 30
07/10/2017 Sáng Thi các môn, vòng 2 180 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
 
          - Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu –TP. Vinh.
         2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11 THPT, học viên giỏi tỉnh lớp 11 GDTX cấp THPT
        a. Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 22, 23/02/2018, các trường THPT (trung tâm GDTX), nộp trực tiếp cho hồ sơ cho Phòng KT&KĐCLGD (đ/c Võ Ngọc Lân).
        Sau ngày 23/02/2018, Sở không nhận, không điều chỉnh danh sách thí sinh dự thi.
        b. Lịch thi, thời gian làm bài thi, địa điểm tổ chức kỳ thi
        - Lịch thi, thời gian làm bài thi:
        + Sáng 13/3/2018 từ 7 giờ 30, họp Hội đồng coi thi, khai mạc kỳ thi.
        + Từ chiều 13/3/2018 thi các môn theo lịch.
          Lịch thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 11 THPT, năm học 2017-2018:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
13/3/2018 Chiều Hoá học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga 150 phút 13 giờ 55 14 giờ
14/3/2018 Sáng Vật lý, Địa lý,
Tin học, Giáo dục công dân
150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Ngữ văn, Toán, Sinh học 150 phút 13 giờ 55 14 giờ
 
    Lịch thi chọn học viên giỏi tỉnh lớp 11 GDTX cấp THPT, năm học 2017-2018:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ phát đề thi
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
13/3/2018 Chiều Hoá học, Lịch sử 150 phút 13 giờ 55 14 giờ
 
14/3/2018
Sáng Vật lý, Địa lý 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Ngữ văn, Toán, Sinh học 150 phút 13 giờ 55 14 giờ
 
        - Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trường THPT Lê Viết Thuật – TP. Vinh.
        Riêng môn Tin học, sáng ngày 13/3/2018, thí sinh tập trung tại trường THPT Lê Viết Thuật để xem số báo danh và địa điểm thi.
        4. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS
        a. Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 22, 23/02/2018, các phòng Giáo dục và Đào tạo nộp trực tiếp hồ sơ cho phòng KT&KĐCLGD (đ/c Võ Ngọc Lân).
        Sau ngày 23/02/2018, Sở không nhận, không điều chỉnh danh sách thí sinh dự thi.
        b. Lịch thi, thời gian làm bài thi, địa điểm tổ chức kỳ thi
        - Lịch thi, thời gian làm bài thi:
        + Sáng 13/3/2018 từ 7 giờ 30, họp Hội đồng coi thi, khai mạc kỳ thi.
        + Từ chiều 13/3/2018 thi các môn theo lịch sau:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian
Làm bài
Giờ phát đề thi
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
13/3/2018 Chiều Hoá học, Lịch sử, Tiếng Anh,
Tiếng Pháp
150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
14/3/2018 Sáng Ngữ văn, Toán, Sinh học 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Vật lý, Địa lý,  Giáo dục công dân 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
 
        - Địa điểm tổ chức kỳ thi: Trường THPT Hà Huy Tập - Thành phố Vinh.
        Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm về các vấn đề liên quan đến các kỳ thi, các đơn vị liên hệ với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT theo địa chỉ Email: phongKTKD.songhean@moet.edu.vn; điện thoại (0238)846952./.

 
Nơi nhận:
- Như­ trên (để t/h);
- Cục KT&KĐCLGD (để b/c);
- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở;
- Các phòng ban liên quan thuộc Sở;
- Lư­u: VT, KTKĐCLGD. 
 
 
 

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã kí)
 
 
Thái Huy Vinh
 
 
                                                                                                      
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 
ĐƠN VỊ:…………………
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
 

 
 
 
ảnh 4 x 6
(đóng dấu giáp lai của đơn vị)
         THẺ DỰ THI                              Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh - Năm học 2017-2018
                            
                                   Họ và tên thí sinh:………………………...……Nam/Nữ:…………..
                                   Sinh ngày:……………………………………………………………………
                                   Nơi sinh:…………………………………………..………..………………….
                                   Học sinh lớp:…..………Trường………………………………..………
                                   Thi môn:…………..………………..Phòng:…………SBD:………...…

 
  Chữ ký của thí sinh  
                                                                      …………, ngày…..….tháng…….năm 20...…                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                      (Họ, tên, ký và đóng dấu)
 
 
 
 
 

 
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 
ĐƠN VỊ:…………………
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
 

 
 
 
ảnh 4 x 6
(đóng dấu giáp lai của đơn vị)
          THẺ DỰ THI                              Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh - Năm học 2017-2018
                            
                                   Họ và tên thí sinh:……………………….…..……Nam/Nữ:…………
                                   Sinh ngày:……………………………………………………………………
                                   Nơi sinh:…………………………………………..………………..………….
                                   Học sinh lớp:…..………Trường……………………………...…………
                                   Thi môn:…………..….……..Phòng:………………SBD:………………

 
  Chữ ký của thí sinh  
                                                                         …………, ngày…..….tháng…….năm 20...…
                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                     (Họ, tên, ký và đóng dấu)                                                                                                                         
 
Lưu ý: Các thí sinh dự thi nhiều môn thì mỗi môn làm 01 thẻ dự thi cho môn đó.          

          KỲ THI CHỌN HSG (HVG) TỈNH
LỚP 11 THPT (GDTX) NĂM HỌC 2017-2018                          DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI
                                                                                                              Trường THPT (trung tâm GDTX):…...………

 
Môn Bảng Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Nam/Nữ Lớp KQ HK I năm học 2017-2018 Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển
Hạnh kiểm Học lực ĐTB môn dự thi
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
Danh sách này gồm có……..thí sinh.
 
                                                                                                                                               ……………., ngày…..tháng…..năm 20....
                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
                                                                                                                                                               (Họ, tên, ký và đóng dấu)
 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Minh Lương

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây